Poznaj nasze możliwości!

Razem dla nauki

Zobacz, co wspólnie możemy zrobić dla rozwoju badań w Polsce i na świecie!

PLANOWANIE procesu R&D

Jesteśmy by wspierać zespoły badawcze w tworzeniu projektów. Doradzimy, wesprzemy Twój zespół w fazie idei. Nasze doświadczenie i wiedza pomoże Ci uniknąć pułapek, obniżyć koszty procesu ale także skrócić go do niezbędnego minimum. Zaplanujemy projekt tak by pozyskane dane były rzetelne, wiarygodne a pacjenci biorący udział w badaniu otrzymali najlepsze możliwe wsparcie. Przygotowujemy i poprowadzimy wsparcie w procesach scientific advice.

REALIZACJA projektu

Mając doświadczenie w różnorodnych projektach badawczych, chcemy się nim podzielić z Tobą. Skutecznie realizujemy projekty planując je, wykonując, ale także reagując na wszystkie nieprzewidziane zdarzenia. System jakości, w którym pracujemy, oraz wartości, które nam przyświecają, pozwolą efektywnie i prawidłowo przeprowadzić badanie.

PUBLIKACJA wyników

Przeprowadzając rzetelna analizę biostatystyczną dostarczymy Ci wiarygodne dane do publikacji lub do sporządzenia dokumentacji niezbędnej do rejestracji wyrobu lub produktu. Jeśli w procesie rejestracji będzie potrzebne dodatkowe wsparcie merytoryczne – zapewnimy je!

WSPÓLNIE do celu!

Stworzymy dla Ciebie unikalny projekt, w pełni dopasowany do Twoich potrzeb.

Skontaktuj się z nami!

O nas

Poznaj naszą historię!

Zobacz, co wspólnie możemy zrobić dla rozwoju badań w Polsce i na świecie!

Dlaczego my?

Zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić.

PROJEKTOWANIE BADAŃ

Wspieramy badaczy w procesie tworzenia projektów.

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dofinansowaniu badania - zadzwoń do Nas! Pomagamy w tworzeniu planu badania, doradztwie naukowym w EMA i FDA, analizie wykonalności i tworzeniu kosztorysów.

REJESTRACJA BADAŃ

Zaplanujemy i przeprowadzimy proces rejestracji badania klinicznego.

Zadbamy o niezbędne opinie prawne Przeprowadzimy pełen proces złożenia badania do Komisji Bioetycznej oraz do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych.

REALIZACJA PROJEKTÓW

Wykonamy analizę ryzyk w projekcie proponując odpowiedni model monitoringu. Wykonamy monitoring badania w ośrodku i oraz zdalny. Zapewnimy zapewnimy zgodną z regulacjami procedurę raportowania zdarzeń niepożądanych. Wykonamy pełną analizę biostatystyczną niezbędną do przygotowania Raportu Końcowego. Przygotujemy razem wszystkie dane do publikacji wyników projektu.

Skontaktuj się z nami!

Od ponad 15 lat pracując w obszarach R&D wspieramy zespoły badawcze w tworzeniu i realizacji ich projektów w skali krajowej i międzynarodowej. Nasze doświadczenie obejmuje wyroby medyczne, produkty lecznicze, w tym produkty terapii zaawansowanych (ATMP, CAR-T). Przeprowadzaliśmy projekty, począwszy od faz wczesnych, aż po badania po rejestracyjne. Wspieraliśmy badaczy, nadzorując projekty w okresie badań przedklinicznych. Współpracowaliśmy zarówno z firmami CRO, sponsorami komercyjnymi jak i zespołami niezależnych badaczy dzięki czemu znamy i rozumiemy potrzeby i wymagania każdej z tych grup.

Check, what we can do together!

In the name of science

R&D process planning

Implementation of the project

Publication of results

We are here to support research teams in creating projects. We will advise and support your team in the idea phase. Our experience and knowledge will help you avoid pitfalls, reduce the cost of the process, but also shorten it to the necessary minimum. We will plan the project so that the obtained data is reliable and credible, and the patients participating in the study receive the best possible support. We prepare and provide support in scientific advice processes.

Having experience in various research projects, we want to share it with you. We effectively implement projects by planning them, executing them, but also reacting to all unforeseen events. The quality system in which we work and the values that guide us will allow us to conduct the audit effectively and correctly.

By conducting a reliable biostatistical analysis, we will provide you with reliable data for publication or for the preparation of documentation necessary for product or product registration. If additional substantive support is needed during the registration process - we will provide it!

WORKING TOGETHER for the best results!

We will create a unique project, fully tailored to your needs.

Contact us!

Why SCIENTIA RI?

Check, what we can do for you!

RESEARCH DESIGN

We support researchers in the process of creating projects.If you want to apply for research funding - call us! We help in creating a study plan, scientific advice at EMA and FDA, feasibility analysis and creating cost estimates.

TEST REGISTRATION

We will plan and carry out the clinical trial registration process.We will take care of the necessary legal opinions.


We will carry out the full process of submitting the study to the Bioethics Committee and the Office for Registration of Medicinal Products.

PROJECT IMPLEMENTATION

We will analyze the risks in the project by proposing an appropriate monitoring model. We will monitor the study in the center and remotely. We will provide a regulatory procedure for reporting adverse events. We will perform a full biostatistical analysis necessary to prepare the Final Report. Together we will prepare all the data for the publication of the project results.

For over 15 years, working in the areas of R&D, we have been supporting research teams in the creation and implementation of their projects on a national and international scale. Our experience includes medical devices, medicinal products, including advanced therapy products (ATMP, CAR-T). We have carried out projects, from the early stages, to post-registration research. We supported researchers by supervising projects during preclinical studies. We have cooperated with CRO companies, commercial sponsors and teams of independent researchers, thanks to which we know and understand the needs and requirements of each of these groups.

Skontaktuj się z nami


Contact us!

Opowiedz nam o swoim pomyśle, a my pomożemy Ci go zrealizować!


Oferujemy bezpłatne konsultacje dla nowopowstających projektów.Tell us about your idea and we will help you make it happen!


We offer free consultations for new projects.